Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

Par digitāliem mācību materiāliem

Modernizēs mācību materiālus pirmsskolās

Ar mērķi izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļu kopas privātā pirmsskola “CreaKids” uzsākusi projektu “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai”. Plānots izveidot mācību līdzekļus valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās, lai atvieglotu, kā arī modernizētu pirmsskolu pedagogu sagatavošanās darbu nodarbībām.

Pasaulē notiek arvien straujāka izglītības vides digitalizācija un mācību procesā tiek izmantoti dažādi digitālie mācību līdzekļi, mācību tehniskie līdzekļi, informācijas tehnoloģijas, sociālie tīkli, mācīšanās platformas. Jaunie izglītības principi ienāk arī pirmsskolās, taču pētījumi rāda, ka digitālie mācību līdzekļi nav pietiekamā apjomā un gana daudzveidīgi.

2018. gadā Latvijā veikts pētījums “Datu apkopojums un ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības mācību satura nodrošināšanai”* liecina, ka pirmsskolas līmenī digitālie mācību līdzekļi tiek izmantoti epizodiski, jo digitālā kompetence līdz šim nav bijusi ietverta apgūstamo kompetenču skaitā. Pirmsskolu pedagogi tos izmanto, ja viņiem ir nodrošināta informācija par šādu mācību līdzekļu pieejamību un pirmsskolās ir tehniski iespējams šādus mācību līdzekļus lietot. Tāpat dominē uzskats, ka bērniem pirmsskolā nav nepieciešams apgūt prasmes, lai darbotos ar digitālām tehnoloģijām, kas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tās netiek izmantotas. Pētījumā arī secināts, ka Latvijā nav izstrādāti un pieejami digitālie mācību līdzekļi pirmsskolas vecuma bērniem visu jomu apguvei. 

“Analizējot citu valstu pieredzi, secinām, ka ir valstis, kurās jau izstrādātas vērienīgas un visaptverošas programmas. Šādu valstu vidū minamas Somija, Igaunija un Dānija,” stāsta projekta idejas autore un īstenotāja, privātās pirmsskolas vadītāja Daina Kājiņa. “Šīs valstis katram jaunam digitālo mācību līdzekļu izstrādātājam un ieviesējam uzsver, ka, neraugoties uz satura nesēja izmaiņām, joprojām svarīgs ir saturs un digitālo mācību līdzekļu pakāpeniska ieviešana bērna mācību procesā – jo jaunāks bērns, jo mazāk tiešas saskarsmes ar digitāliem risinājumiem. Tāpat neatsverama ir savstarpējā komunikācija “aci pret aci” un kustības, kas nepieciešamas ikviena bērna pilnvērtīgai attīstībai.” Kā būtiska digitālo mācību līdzekļu izmantošanā tiek uzsvērta nepieciešamība izglītot pedagogus, parādot tehnoloģiju daudzveidīgās iespējas, lai viņi pēc tam spētu bērniem iemācīt digitālo mācību līdzekļu jēgpilnu un drošu izmantošanu jau no mazām dienām. 

Projekts “Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai” (Nr. 8.3.1.2/19/A/014) tiks īstenots ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 70% apmērā, savukārt 30% “CreaKids” ieguldīs no saviem finanšu līdzekļiem. Projekta mērķis ir izstrādāt digitālo mācību un metodisko līdzekļa kopas pirmsskolas valodu, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās jaunā mācību satura ieviešanai pirmsskolās. Izstrādātos mācību līdzekļus pirms nodošanas visām Latvijā esošajām pirmsskolām lietošanā testēs un aprobēs četrās pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās materiālus izmantos jau 2020./2021. mācību gadā, integrējot tos apgūstamajā mācību saturā, un tiks sniegta atgriezeniskā saite par tiem. Tiks pieaicināti arī ar zinātnisko darbību saistīti recenzenti, lai novērtētu materiālu atbilstību valsts izglītības standartā noteiktajiem mērķiem. Projektā iesaistīta Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sauleszaķis”, Allažu pamatskolas pirmsskolas grupa, Siguldas pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa”, Madonas pirmsskolas izglītības iestāde “Kastanītis”. 


Projektu īstenots divus gadus – no 2019. gada decembra līdz 2021. gada novembrim. 


* https://www.izm.gov.lv/images/statistika/petijumi/Datu-apkopojums-un-rvalstu-un-Latvijas-pieredzes-amalze-par-DML_2018.pdf

Foto: Shutterstock.com

Saistītie raksti